دریافت خبرنامه و ویژه نامه

 

مرکز آموزش الکترونیک توسعه نگر، برای اطمینان دانش پذیران از وضعیت ثبت نام، امکان رهگیری وضعیت ثبت نام را برای دانش پذیران در سامانه آموزشی قرار داده است.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی