تبلیغ 1 توسعه

سرمایه سازمانی

سرمایه سازمانی

یک معیار مالی برای اندازه گیری ارزش اقتصادی سرمایه سازمانی می‌تواند مقایسه داده‌ها و ستانده‌های یک شرکت یا ترکیبی از هر دو باشد.

انواع مالکیت نهادی

انواع مالکیت نهادی

تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر رویه های اتخاذ شده شرکت ها با یکدیگر مشابه نبوده و آن ها انگیزه یکسانی برای نظارت بر این رویه ها ندارند.

تمرکز مالکیت

تمرکز مالکیت

برای محاسبه تمرکز مالکیت نهادی از شاخص هرفیندال هریشمن استفاده شده است. شاخص هرفیندال هریشمن شاخصی اقتصادی است که برای شنجش میزان انحصار در بازار استفاده می شود.

مالکیت نهادی

مالکیت نهادی

یکی از سازکارهای راهبری شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای است، ظهور سرمایه گذاران به عنوان مالکان سرمایه می باشد.

همزمانی قیمت سهام

همزمانی قیمت سهام

همزمانی قیمت سهام نشانگر میزان تغییرات مشترک قیمت سهام با تغییرات بازده بازار بوده که مبین میزان انعکاس اطلاعات بازار نسبت به اطلاعات خاص شرکت در قیمت سهام است و کاربردهایی فراوانی دارد.

رتبه نقد شوندگی

رتبه نقد شوندگی

این رتبه توسط یکی از شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری محاسبه و گزارش می‌شود. هرچه عدد رتبه بیشتر باشد، نقدشوندگی سهام کمتر است.

استقلال هیات مدیره

استقلال هیات مدیره

از مدیران (موظف) به عنوان مدیران تصمیم گیرنده و از مدیران بیرونی (غیرموظف) به عنوان افرادی نام برده می شود که قدرت و وظیفه نظارت  بر این تصمیم گیری را دارند.

مالکیت خانوادگی؛ Family ownership

مالکیت خانوادگی؛ Family ownership

تعریف های متفاوتی برای تعریف شرکت‌های خانوادگی ارائه شده است که برخی از این تعاریف به شرح ذیل است.

زمان انتظار معامله؛ WITH

زمان انتظار معامله؛ WITH

زمان انتظار معامله به معنای تفاوت زمانی بین دو معامله متوالی در یک سهم است که اغلب میانگین آن در یک دوره زمانی مشخص مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

کیوتوبین؛ Q TOBIN

کیوتوبین؛ Q TOBIN

نسبت کیوتوبین یکی دیگر از ابزارهای اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها می‌باشد که از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی دارائی‌های شرکت به دست می‌آید.

اهرم مالی شرکت؛ leverage

اهرم مالی شرکت؛ leverage

 اهرم مالی عبارت است از استفاده از انواع ابزارهای مالی یا بدهی برای افزایش نرخ بازده بالقوه سرمایه گذاری.

دقت پیش بینی سود؛ high levels of managerial earnings forecasts

دقت پیش بینی سود؛ high levels of managerial earnings forecasts

 دقت پیش‌بینی سود با اندازه‌گیری تعداد پیش‌بینی‌های سود مدیریت براساس شکل آن‌ها، به ترتیب زیرارزیابی می شود

ریسک سیستماتیک؛  Systematic risk

ریسک سیستماتیک؛ Systematic risk

 ریسک سیستماتیک که به‌ عنوان قسمتی از ریسک کلی نمی‌توان آن را از طریق ایجاد تنوع کاهش داد یا از بین برد.

حجم معاملات؛ trading volume

حجم معاملات؛ trading volume

حجم معاملات عبارت است از تعداد سهام و یا قراردادهایی که در یک دوره زمانی معین ، معمولا یک روزه ، معامله می شوند.

مالکیت مدیریتی ؛  Managerial Ownership

مالکیت مدیریتی ؛ Managerial Ownership

مالکیت مدیریتی ، یکی از مکانیزم های داخلی حاکمیت شرکتی است که موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و درنتیجه برای شرکت ایجاد ارزش خواهد کرد.

1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی