تبلیغ 1 توسعه

مفاهیم اساسی و اصول بودجه

مفاهیم اساسی و اصول بودجه

در این مقاله فلسفه وجودی بودجه، تاریخچه و تعریف بودجه و همچنین اصول بودجه شامل اصل سالانه بودن بودجه، اصل تعادل بودجه، اصل وحدت بودجه، اصل کاملیت یا جامعیت بودجه، اصل شاملیت یا تفصیل بودجه، اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه، اصل انعطاف پذیری، اصل تحدیدی بودن هزینه ها، اصل تخمینی بودن درآمدها، اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات، اصل تقدم درآمد بر مخارج، اصل تفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر شرح داده می شود.

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد

تعریف صورت جریان وجوه نقد چیست؟

صورت جریان وجوه نقد یکی از گزارش های مالی سه ماهه است که هر شرکت سهامی در بورس ملزم به گزارش آن به عموم است. این گزارش اطلاعات اضافی مربوط به همه جریان های نقدی که یک شرکت برای عملیات جاری و منابع سرمایه گذاری خارجی‌اش دریافت می‌کند، به‌علاوه همه جریان های خروجی پول که برای فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری ها در طول یک بازه زمانی انجام می‌شود، نشان می‌دهد.

ضامن

ضامن

تعریف ضامن چیست؟

شخصی که تضمین می‌دهد تا بدهی فرد دیگری را در صورتی که او از تعهد وامش نکول کند، پرداخت نماید ضامن خوانده می‌شود. ضـامن به عنوان یکی از امضا کنندگان به شمار می‌رود. در صورتی که موقعیتی پیش بیاید که در آن بدهکار اصلی نتواند به تعهداتش عمل کند، ضـامن دارایی ها یا خدمات خودشان را گرو می‌گذارد.

بهره مرکب

بهره مرکب

تعریف بهره مرکب چیست؟

بهره مرکب، بهره ای است که بر اصل سرمایه اولیه و همچنین بر بهره انباشته شده از دوره های قبلی سپرده یا وام محاسبه می‌شود. بهره مرکب می‌تواند به‌عنوان “بهره بر سود” یا “سودِ سود” در نظر گرفته شود و باعث می‌شود تا سپرده یا وام با نرخ بیشتری از نرخ عادی رشد داشته باشد. چرا که در نرخ های عادی بهره یا سود فقط بر مقدار اصل سرمایه محاسبه می‌شود.

ارزش زمانی پول

ارزش زمانی پول

تعریف ارزش زمانی پول چیست؟

ارزش زمانی پول بیان‌کننده این ایده است که پولی که در حال حاضر در اختیار شماست به خاطر پتانسیل درآمدی اش ارزش بیشتری از همان مقدار پول در آینده دارد؛ بنابراین با فرض این‌که پولی که در اختیار شماست می‌تواند سودآور باشد، هر چه قدر آن پول سریع‌تر به دست شما برسد، ارزش بیشتری خواهد داشت.

ارزش زمانی پول با نام «ارزش فعلی تنزیل شده» نیز به شناخته می‌شود.

اسناد خزانه چیست؟

اسناد خزانه چیست؟

اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﺳﻨﺎد در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزار ﭘﻮل از درﺟﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، زﻳـﺮا ﺳـﺮﻳﻊ ﺗـﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺪون رﻳﺴـﻚ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، زﻳـﺮا ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻫـﻴﭻ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻜﻮل در ﻣﻮرد آن ها وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺻﻠﻲ ترین اﺑـﺰار ﺑـﺎزار ﭘـﻮل در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

مفهوم نرخ بهره مرکب

مفهوم نرخ بهره مرکب

آلبرت انیشتین گفته است که بهره مرکب بزرگ‌ترین کشف ریاضی برای همه زما‌ن‌ها خواهد بود. بر خلاف دیگر بحث‌های ریاضی، مثلثات و حساب دیفرانسیل و انتگرال که در دبیرستان آموخته می‌شود و همانجا هم باقی می‌ماند، بحث بهره مرکب با زندگی روزمره ما عجین شده است.

فرق یوزانس با فاینانس و ریفاینانس

فرق یوزانس با فاینانس و ریفاینانس

یوزانس :اعتبارات اسنادی مدت‌داری که به ضمیمه اسناد حمل کالا، برات عهده بانک گشاینده ارسال می‌گردد را یوزانس گویند.

جزئیات بسیار مهم از قانون جدید چک بانکی

جزئیات بسیار مهم از قانون جدید چک بانکی

جزئیات بسیار مهم از قانون جدید چک بانکی اگر دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور آن برای وصول به بانک مراجعه نکند، چک به یک برگ کاغذ بی ارزش تبدیل می شود.

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی

برای مبارزه با پولشویی باید ماده های ان را بشناسیم...

حساب‌سازی برای پولشویی

حساب‌سازی برای پولشویی

میلیون‌ها حساب راکد و بی‌نام و نشان یکی از معضلات بانکی چند سال اخیر بوده است؛ حساب‌هایی که به گفته بانک‌ها هزینه نگهداری آنها زیاد است، اما کارمندانشان با اقدام به مسدودکردن آنها مخالفت می‌کنند.

اصول هشت‌گانه آیسکو در راستای مبارزه با پولشویی

اصول هشت‌گانه آیسکو در راستای مبارزه با پولشویی

سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق ‌بهادار (IOSCO)، اصول هشت‌گانه مربوط به شناسایی مشتری و مالک اصلی را تدوین کرد؛ شناسایی مشتری و مالک اصلی (یعنی مشتری خود را بشناس و همچنین نگهداری سوابق مرتبط به معاملات مشتری) به فرآیند شناسایی دقیق و مستمر شناسایی اشاره دارد. به عبارت دیگر، مشتری تاحدی باید شناسایی شود که برای ارائه‌کننده خدمات اوراق ‌بهادار شبهه‌ای وجود نداشته نباشد.

وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی

وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی

مرکز اطلاعات مالی، مرکزی ملی می­باشد که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.

نکاتی در رابطه با چک و سفته که هر حسابدار باید بداند

نکاتی در رابطه با چک و سفته که هر حسابدار باید بداند

نمی دانم تا حالا طی مراحل استخدام با مورد ضمانت برخورد داشته اید یا نه. شرط تسلیم سفته یا چک بابت حسن انجام کار یا تضمین.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی