تبلیغ 1 توسعه

مراحل انبارگردانی

مراحل انبارگردانی

مراحل انبارگردانی ودستورالعمل انبارگردانی 

تعریف سیستم اطلاعاتی انبار

تعریف سیستم اطلاعاتی انبار

منظور ازسیستم اطلاعاتی ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالای موجود در انبار و همچنین اعمال کنترل های لازم روی مراحل مختلف این عملیات ،‌یا می توان گفت که  ایجاد روشی است ،‌سیستماتیک و منطقی که امکان انجام عملیات تهیه و نگهداری جنس را ازمرحله درخواست اجناس با مرحله تهیه کامل و تحویل به مصرف کننده میسر می سازد.

انبار داری

انبار داری

امروزه انبار د یگر حالت یک محفظه را ندارد بلکه عملیات آن زمانی کافی و رضایت بخش است که از دو جهت اطلاعاتی و فیزیکی مورد توجه قرارگیرد به طور کلی انبا رمحل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی ،‌صنعتی یا مواد اولیه یا فرآورده های مختلف که اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی و  تنظیم می گردد.

 

 

دو روش نگهداری اطلاعات موجودی کالا در انبار ها و ارزش ریالی آنها

دو روش نگهداری اطلاعات موجودی کالا در انبار ها و ارزش ریالی آنها

در سیستمهای حسابداری دو روش نگهداری اطلاعات موجودی کالا در انبار ها و ارزش ریالی آنها در حسابداری وجود دارد (دائمی و ادواری) در شرکتهای مختلف بر اساس روش حسابداری و انتخاب حسابدار می توان از یکی از این روشها استفاده کرد.

حسابداری انبار چیست؟

حسابداری انبار چیست؟

حسابداری انبار چیست و شامل چه مباحثی می شود.و جهت نگهداری انبار از چه روشهایی میتوان استفاده کرد.

حسابداری انبار اسناد خرید

حسابداری انبار اسناد خرید

متناظر هر رویداد مالی در برنامه حسابداری باید یک سند ثبت گردد، با توجه به اینکه، ورود و خروج کالا در انبار نیز یک رویداد مالی می باشد پس حتما نیاز به ثبت سند در نرم افزار حسابداری دارد.

حسابداری انبار اسناد انتقالی بین انبار

حسابداری انبار اسناد انتقالی بین انبار

خروج کالا از انبار نیز در نرم افزار انبارداری بصورت یک سند ثبت می گردد که شامل پارامتر ها یی می باشد:

 

اقلام کالا، تعداد کالا و طرف حساب سایر پارامتر ها بصورت اختیار و بر حسب نیاز مجموعه میتواند اضافه گردد.

بهای تمام شده سند تولید

بهای تمام شده سند تولید

با توجه به اینکه تولید محصول نیز از نوع سند وارده می باشد پس تعیین قیمت محصولات تولیدی نیز یکی از وظایف حسابداری انبار می باشد.

روش اولین صادره از اولین وارده ( FIFO )

روش اولین صادره از اولین وارده ( FIFO )

در این روش که روش فایفو معروف است ، فرض براین است که کالای خریداری شده به ترتیب ورود به انبار, از انبار خارج می گردد

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی