تبلیغ 1 توسعه

حسابداری فروش کالا

حسابداری فروش کالا

واحدهای تجاری در جریان چرخۀ عملیاتی خود روش های مختلفی را برای فروش کالا به کار می گیرند، این روش ها ممکن است به صورت نقد، نسیه (اعتباری)، از طریق پیش دریافت، اقساطی و یا امانی انجام شود.فروش صرفاً به یکی از این روش ها محدود نمی شود و احتمال دارد به صورت ترکیبی از نقد و نسیه و یا نقدو اقساط انجام شود. در ادامه به تشریح روش های فروش پرداخته می شود.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی