تبلیغ 1 توسعه

 

فلوچارت قابلیت سازی

دوره های آموزشی قابلیت سازی برای ورود موفق به بازار کار حسابداری

دسترسی به میز کار

دوره های آموزشی قابلیت سازی ورود به بازار کار حسابداری و مالی با هدف توسعه توانمندی افراد طراحی و تدوین گردیده تا آنها بتوانند به طور موثرتر و با کارایی بیشتر در محیط کار به ایفای نقش بپردازند.

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی حسابداری مالی و گزارشگری

آیا با این دوره آشنایی دارید؟

بله

آزمون تعیین سطح جهت سنجش اطلاعات و معلومات فعلی دانش پژوهان در زمینه حسابداری است. به دانش پژوهانی که به ۹۰ درصد سوالات آزمون تعیین سطح پاسخ صحیح دهند به شرط شرکت در آزمون نهایی و کسب نمره مطلوب گواهینامه آموزشی این موسسه اعطاء شده تا از مزایای آن بهره مند گردند.

 شرکت در آزمون تعیین سطح

خیر

جهت پیش ثبت نام در دوره مورد نظر اطلاعات خود را در لینک زیر وارد نموده تا در اولین فرصت توسط کارشناسان و مشاورین آموزشی موسسه با شما تماس حاصل شود.

پیش ثبت نام در دوره آموزشی مجازی حسابداری مالی و گزارشگری

 

 

دوره آموزشی حسابداری وجوه (خزانه داری)

آیا با این دوره آشنایی دارید؟

بله

آزمون تعیین سطح جهت سنجش اطلاعات و معلومات فعلی دانش پژوهان در زمینه حسابداری است. به دانش پژوهانی که به ۹۰ درصد سوالات آزمون تعیین سطح پاسخ صحیح دهند به شرط شرکت در آزمون نهایی و کسب نمره مطلوب گواهینامه آموزشی این موسسه اعطاء شده تا از مزایای آن بهره مند گردند.

 شرکت در آزمون تعیین سطح

خیر

جهت پیش ثبت نام در دوره مورد نظر اطلاعات خود را در لینک زیر وارد نموده تا در اولین فرصت توسط کارشناسان و مشاورین آموزشی موسسه با شما تماس حاصل شود.

پیش ثبت نام در دوره آموزشی مجازی حسابداری وجوه

 

دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

آیا با این دوره آشنایی دارید؟

بله

آزمون تعیین سطح جهت سنجش اطلاعات و معلومات فعلی دانش پژوهان در زمینه حسابداری است. به دانش پژوهانی که به ۹۰ درصد سوالات آزمون تعیین سطح پاسخ صحیح دهند به شرط شرکت در آزمون نهایی و کسب نمره مطلوب گواهینامه آموزشی این موسسه اعطاء شده تا از مزایای آن بهره مند گردند.

 شرکت در آزمون تعیین سطح

خیر

جهت پیش ثبت نام در دوره مورد نظر اطلاعات خود را در لینک زیر وارد نموده تا در اولین فرصت توسط کارشناسان و مشاورین آموزشی موسسه با شما تماس حاصل شود.

پیش ثبت نام در دوره آموزشی مجازی حسابداری حقوق و دستمزد

 

دوره آموزشی حسابداری خرید و انبار

آیا با این دوره آشنایی دارید؟

بله

آزمون تعیین سطح جهت سنجش اطلاعات و معلومات فعلی دانش پژوهان در زمینه حسابداری است. به دانش پژوهانی که به ۹۰ درصد سوالات آزمون تعیین سطح پاسخ صحیح دهند به شرط شرکت در آزمون نهایی و کسب نمره مطلوب گواهینامه آموزشی این موسسه اعطاء شده تا از مزایای آن بهره مند گردند.

 شرکت در آزمون تعیین سطح

خیر

جهت پیش ثبت نام در دوره مورد نظر اطلاعات خود را در لینک زیر وارد نموده تا در اولین فرصت توسط کارشناسان و مشاورین آموزشی موسسه با شما تماس حاصل شود.

پیش ثبت نام در دوره آموزشی مجازی حسابداری خرید و انبار

 

دوره آموزشی حسابداری اموال و دارایی ثابت

آیا با این دوره آشنایی دارید؟

بله

آزمون تعیین سطح جهت سنجش اطلاعات و معلومات فعلی دانش پژوهان در زمینه حسابداری است. به دانش پژوهانی که به ۹۰ درصد سوالات آزمون تعیین سطح پاسخ صحیح دهند به شرط شرکت در آزمون نهایی و کسب نمره مطلوب گواهینامه آموزشی این موسسه اعطاء شده تا از مزایای آن بهره مند گردند.

 شرکت در آزمون تعیین سطح

خیر

جهت پیش ثبت نام در دوره مورد نظر اطلاعات خود را در لینک زیر وارد نموده تا در اولین فرصت توسط کارشناسان و مشاورین آموزشی موسسه با شما تماس حاصل شود.

پیش ثبت نام در دوره آموزشی مجازی حسابداری اموال و دارایی ثابت

 

دوره آموزشی حسابداری خرید و فروش

آیا با این دوره آشنایی دارید؟

بله

آزمون تعیین سطح جهت سنجش اطلاعات و معلومات فعلی دانش پژوهان در زمینه حسابداری است. به دانش پژوهانی که به ۹۰ درصد سوالات آزمون تعیین سطح پاسخ صحیح دهند به شرط شرکت در آزمون نهایی و کسب نمره مطلوب گواهینامه آموزشی این موسسه اعطاء شده تا از مزایای آن بهره مند گردند.

 شرکت در آزمون تعیین سطح

خیر

جهت پیش ثبت نام در دوره مورد نظر اطلاعات خود را در لینک زیر وارد نموده تا در اولین فرصت توسط کارشناسان و مشاورین آموزشی موسسه با شما تماس حاصل شود.

پیش ثبت نام در دوره آموزشی مجازی حسابداری خرید و فروش

 

دوره آموزشی حسابداری مالیاتی

آیا با این دوره آشنایی دارید؟

بله

آزمون تعیین سطح جهت سنجش اطلاعات و معلومات فعلی دانش پژوهان در زمینه حسابداری است. به دانش پژوهانی که به ۹۰ درصد سوالات آزمون تعیین سطح پاسخ صحیح دهند به شرط شرکت در آزمون نهایی و کسب نمره مطلوب گواهینامه آموزشی این موسسه اعطاء شده تا از مزایای آن بهره مند گردند.

 شرکت در آزمون تعیین سطح

خیر

جهت پیش ثبت نام در دوره مورد نظر اطلاعات خود را در لینک زیر وارد نموده تا در اولین فرصت توسط کارشناسان و مشاورین آموزشی موسسه با شما تماس حاصل شود.

پیش ثبت نام در دوره آموزشی مجازی حسابداری مالیاتی

    مشاهده پاسخ آزمون ها

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی