تبلیغ 1 توسعه

وجه تمایز و ویژگی مرکز آموزش الکترونیک تیم متفکران مالی

 
تیم حرفه ای
تیم متفکران نوین مالی با اتکاء به دانش و تخصص
همراه با تجربه کاری مفید یاری گر شماست
  کارآفرینی
از ارکان تیم متفکران نوین مالی دکتر تفتیان،
کارآفرینی و توجه به فرهنگ کار است
 
توسعه تفکر
توسعه تفکر، از مهم ترین ارکان همراهی با تیم
متفکران نوین مالی با سرپرستی دکتر تفتیان می باشد.
 

اعتبار علمی و عملی
در کنار همه ارکان مهم در توسعه کسب و کار، تیم
از وجود پشتوانه علمی معتبر بهره مند است.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی