تبلیغ 1 توسعه

 

فلوچارت قابلیت سازی

آزمون های تعیین سطح برای ورود موفق به بازار کار حسابداری

 

 

 

آزمون تعیین سطح دوره آموزشی حسابداری مالی و گزارشگری

 شرکت در آزمون تعیین سطح

 

 

آزمون تعیین سطح دوره آموزشی حسابداری وجوه (خزانه داری)

 شرکت در آزمون تعیین سطح

 

آزمون تعیین سطح دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

 شرکت در آزمون تعیین سطح

 

آزمون تعیین سطح دوره آموزشی حسابداری خرید و انبار

 شرکت در آزمون تعیین سطح

 

آزمون تعیین سطح دوره آموزشی حسابداری اموال و دارایی ثابت

 شرکت در آزمون تعیین سطح

 

آزمون تعیین سطح دوره آموزشی حسابداری خرید و فروش

 شرکت در آزمون تعیین سطح

 

آزمون تعیین سطح دوره آموزشی حسابداری مالیاتی

 شرکت در آزمون تعیین سطح

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی