تبلیغ 1 توسعه

روزشمار تکالیف مالیاتی (تقویم مالیاتی) سال 1396

روزشمار تکالیف مالیاتی (تقویم مالیاتی) سال 1396

تقویم مالیاتی  یا به عبارتی همان روزشمار تکالیف مالیاتی عبارت است از تکالیفی که از لحاظ قانون مالیاتی برعهده مودیان گذاشته شده است و عدم رعایت آن برای مودیان مالیاتی هزینه دارد. لذا آگاهی از تقویم و روزشمار تکالیف مالیاتی برای مودیان مالیاتی از ضروریات است

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی