تبلیغ 1 توسعه

ثبت حساب های پیمانکاری

ثبت حساب های پیمانکاری

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار می گیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد.

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکارکار

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکارکار

مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت ماهوی ندارند ، و موسسات خصوصی کمابیش در اجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات دولتی تبعیت می کنند اجرای طرح های عمرانی در موسسات خصوصی همانند موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که ذیلا در ۵ مرحله جداگانه آورده شده است.

 

روشهای متداول حسابداری پیمانکاری

روشهای متداول حسابداری پیمانکاری

برای حسابداری پیمانکاری روش هایی  وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
 
 
 

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

تنوع موسسات و گوناگونی فعالیت‌های مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه‌حل‌های متناسبی را برای نگهداری حساب‌های فعالیت‌های گوناگون به نحوی فراهم آورد که صورت‌های مالی موسسات تصویر گویا‌تری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند‌. از طرفی ‌فعالیت‌های موسسات اقتصادی در کشورهای مختلف، در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می‌شود‌.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی