دریافت خبرنامه و ویژه نامه

تقویم مالیاتی  یا به عبارتی همان روزشمار تکالیف مالیاتی عبارت است از تکالیفی که از لحاظ قانون مالیاتی برعهده مودیان گذاشته شده است و عدم رعایت آن برای مودیان مالیاتی هزینه دارد. لذا آگاهی از تقویم و روزشمار تکالیف مالیاتی برای مودیان مالیاتی از ضروریات است

روزشمار تکالیف مالیاتی (تقویم مالیاتی) سال 1396

کد منیج را باز می کنید بعد اول کد اینا رو کپی کنید

فروردین

31 فروردین: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق اسفند 1395

31 فروردین: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان 1395

31 فروردین: آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات موضوع ماده 169 مکرر فصل پاییز 1395

 

اردیبهشت

15 اردیبهشت: آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات موضوع ماده 169 مکرر فصل زمستان 1395

31 اردیهشت: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق فروردین 1396

 

خرداد

31 خرداد: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق اردیبهشت 1396

31 خرداد: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد 1395 صاحبان مشاغل

تیر

15 تیر: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار 1396

31 تیر: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق خرداد 1396

31 تیر: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1395 اشخاص حقئقی و صاحبان املاک استیجاری

 

مرداد

15 مرداد: آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات موضوع ماده 169 مکرر فصل بهار 1396

31 مرداد: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق تیر 1396

 

شهریور

31 شهریور: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق مرداد 1396

 

مهر

15 مهر: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان 1396

30 مهر: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق شهریور 1396

 

آبان

15 آبان: آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات موضوع ماده 169 مکرر فصل تابستان 1396

30 آبان: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق مهر 1396

 

آذر

30 آذر: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق آبان 1396

 

دی

15 دی: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز 1396

30 دی: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق آذر 1396

 

بهمن

15 بهمن: آخرین مهلت ارسال فهرست صورت معاملات موضوع ماده 169 مکرر فصل پاییز 1396

30 بهمن: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق دی 1396

 

اسفند

29 اسفند: آخرین مهلت ارائه لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق بهمن 1396

 

 

     تیم متفکران مقالات زیر را برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکند:

 
 
 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی