تبلیغ 1 توسعه

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار می گیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد.

کارفرما
شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار می کند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.

 
پیمانکار
شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی به عهده می گیرد. پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یا قسمت هایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد می کند. در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرح های بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصص های مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از  اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکت های پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری به وجود می آید.


قرارداد
انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکار است. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات  طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت  پیمان، تعهدات طرفین قرارداد  و  فسخ یا خاتمه پیمان مشخص می شود.
موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا دارایی هایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل می دهد.


انواع قراردادهاى پیمانکارى
قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف  صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:


قرارداد مقطوع
این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر  تنظیم میشود:
الف- پیمانکار توافق می کند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.
ب - پیمانکار توافق می کند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد (مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع   عملیات پیمان را انجام دهد.
معمولا در طرح های بزرگ و بلندمدت طبق ماده  خاصی درقرارداد پیش بینی می شود که بهای واحد  کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل شود.


 قرارداد امانى
در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار مسترد می شود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا  حق الزحمه ثابتی را دریافت می کند. مانند قراردادهای  خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاورهای، تهیه  طرح یا خدمات مدیریت کنترل و نظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.

 

 قرارداد براساس مواد و دستمزد
این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق می کند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و  سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است،  موضوع عملیات پیمان را انجام  دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس  بازیافت دستمزد و  هزینه های غیرمستقیم  و  سود مورد  انتظار تعیین  میکند.


در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:
١) شرایط  قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین قرارداد تغییر کند.
٢) طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه و تشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش  برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.

 

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث حسابداری پیمانکاری، جهت پیش ثبت نام و یا  شرکت در دوره ها کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام  کلیک کنید...

در صورتی که به مشاوره پیرامون موضوع فوق علاقه دارید کلیک کنید...

اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

 

 
 
 
 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی