تبلیغ 1 توسعه

حجم معاملات؛ trading volume

حجم معاملات؛ trading volume

حجم معاملات عبارت است از تعداد سهام و یا قراردادهایی که در یک دوره زمانی معین ، معمولا یک روزه ، معامله می شوند.

انواع حسابرسی

انواع حسابرسی

صاحبنظران تقسیم بندی های مختلفی از انواع حسابرسی ارائه کرده اند. به عنوان مثال آقای آرنز(arens) در کتاب نگرش جامعی بر حسابرسی، حسابرسی را به 3 نوع عملیاتی، مالی و رعایت تقسیم بندی کرده است.

کلیتی از حسابرسی

کلیتی از حسابرسی

حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل  داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده داراییها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند.

مالکیت مدیریتی ؛  Managerial Ownership

مالکیت مدیریتی ؛ Managerial Ownership

مالکیت مدیریتی ، یکی از مکانیزم های داخلی حاکمیت شرکتی است که موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و درنتیجه برای شرکت ایجاد ارزش خواهد کرد.

سیاست تقسیم سود ؛     Dividend Policy

سیاست تقسیم سود ؛ Dividend Policy

در سال های اخیر با تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار و افزایش شرکت‌های پذیرفته‌شده در آن همچنین نوسان‌های مشاهده‌شده در شاخص‌های آن موضوع تقسیم سود برای سرمایه‌گذاران به موضوعی مهم برای افزایش ثروت تبدیل‌شده است.

مدیریت وجوه نقد؛ Cash flow management

مدیریت وجوه نقد؛ Cash flow management

وجوه نقد از منابع مهم حیاتی هرواحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای  نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی آن واحد است.

« 1 ... 4 5 6 7 8 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی