دریافت خبرنامه و ویژه نامه

متناظر هر رویداد مالی در برنامه حسابداری باید یک سند ثبت گردد، با توجه به اینکه، ورود و خروج کالا در انبار نیز یک رویداد مالی می باشد پس حتما نیاز به ثبت سند در نرم افزار حسابداری دارد.

حسابداری انبار اسناد خرید

متناظر هر رویداد مالی در برنامه حسابداری باید یک سند ثبت گردد، با توجه به اینکه، ورود و خروج کالا در انبار نیز یک رویداد مالی می باشد پس حتما نیاز به ثبت سند در نرم افزار حسابداری دارد.

ثبت رسید در حسابداری انبار

با ورود هر کالا به انبار در نرم افزار انبارداری، نیاز به ثبت یک سند رسید انبار می باشد. سند رسید انبار شامل نام طرف حساب، اقلام کالای وارده، تعداد هر قلم و مبلغ هر قلم کالا می باشد، ممکن است بر اساس نوع رسید عوامل دیگری نیز در سند ثبت شده باشد مانند تخفیف، ارزش افزوده و …

جهت تبدیل اطلاعات رسید انبار به سند حسابداری ابتدا باید طرف بدهکار و بستانکار سند را شناسایی کنیم، طرف حساب در رسید انبار تحویل دهنده کالا می باشد و در  نرم افزار جسابداریبصورت بستانکار ثبت می شود.با توجه به اینکه کالا های در حسابداری بعنوان دارایی جاری شناسایی می شوند و در سرفصل کل موجودی مواد کالا تعریف می شود، که بعنوان بدهکار سند ثبت خواهد شد.

موجودی مواد و کالا در سطح معین ممکن است بر اساس انبار، مراکز هزینه و … تفکیک شود که بنا به تشخیص حسابدار و یا نحوه عملکرد بنگاه اقتصادی این تفکیک انجام خواهد شد.

 
 
 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی