دریافت خبرنامه و ویژه نامه

ویژه دانشجویان و پژوهشگران مالی و حسابداری

آشنایی با نرم افزار آماریstatta

در حال انجام 

آشنایی با نرم افزار آماریEviws

در حال انجام 

آشنایی با نرم افزار آماریspss

در حال انجام 

حسابداری صنعتی همراه با مدلسازی موضوع به کمک نرم افزاراکسل (روش انباشت بهای تمام شده سفارش کار، روش ارزشیابی ABCو سیستم اندازه گیری واقعی)

در حال انجام 

حوزه مالی پیشرفته

در حال انجام 

حوزه حقوق و دستمزد پیشرفته

در حال انجام 

خزانه داری (حسابداری وجوه) پیشرفته

در حال انجام 

کاربرد اکسل درحسابداری پیشرفته

در حال انجام 

کاربرد اکسل درحسابداری مقدماتی

در حال انجام 

آشنایی با ساختار نرم افزارهای حسابداری و منطق آنها

در حال انجام 

دوره حوزه مالی مقدماتی

در حال انجام 

جستجو درپایگاه اطلاعاتی

جهت دانشجویان دانشگاه ارشد و دکترا

ویراستاری وآمادگی دفاع پایان نامه

جهت دانشجویان دانشگاه ارشدو دکترا

آموزش پایان¬نامه¬نویسی

آموزش پایان نامه نویسی

پروپوزال نویسی

جهت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

حسابداری حقوق و دستمزد

ویژه آمادگی ورود به بازار کار حسابداری 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی