دریافت خبرنامه و ویژه نامه

ویژه دانشجویان و پژوهشگران مالی و حسابداری

آشنایی با نرم افزار آماریstatta

در حال انجام 

آشنایی با نرم افزار آماریEviws

در حال انجام 

آشنایی با نرم افزار آماریspss

در حال انجام 

جستجو درپایگاه اطلاعاتی

جهت دانشجویان دانشگاه ارشد و دکترا

استخراج مقاله ازپایان نامه

جهت دانشجویان دانشگاه ارشد ودکترا

ویراستاری وآمادگی دفاع پایان نامه

جهت دانشجویان دانشگاه ارشدو دکترا

آموزش پایان نامه نویسی

آموزش پایان نامه نویسی

پروپزال نویسی

جهت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی