دوره های ارتقای حرفه ای در بازار کار

حسابرسی داخلی

در حال انجام 

حسابرسی مالی

در حال انجام 

حسابداری عملیاتی

در حال انجام 

حسابداری پیمانکاری پیشرفته

در حال انجام 

حسابداری پیمانکاری مقدماتی

در حال انجام 

مهارت های سرمایه¬گذاری در بورس

در حال انجام 

کارگاه ارزشیابی بنگاه¬های اقتصادی

در حال انجام 

مدیریت هزینه

در حال انجام 

بهایابی (هدف ارتقای مهارت های حرفه ای در زمینه شناسایی روشهای مختلف هزینه یابی)

در حال انجام 

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

در حال انجام 

بودجه بندی سرمایه ای با استفاده از نرم افزار کامفار

در حال انجام 

مروری بر مفاهیم بودجه¬بندی سرمایه ای تأمین مالی و ساختار سرمایه

در حال انجام 

بودجه بندی جامع

در حال انجام 

تهیه صورت های مالی پیش بینی شده و بودجه

در حال انجام 

تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی؛ تولیدی

در حال انجام 

تهیه اظهارنامه اشخاص حقوقی؛ بازرگانی

در حال انجام 

تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی؛ خدماتی

در حال انجام 

تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

در حال انجام 

تهیه و کنترل گزارش معاملات فصلی

در حال انجام 

تهیه اظهارنامه ارزش افزوده

در حال انجام 

کارگاه آموزشی تهیه صورت جریان وجوه نقد

در حال انجام 

کارگاه آموزشی تهیه صورت های مالی

در حال انجام 

حسابداری وجوه "خزانه¬داری"

در حال انجام 

حسابداری فروش

در حال انجام 

حسابداری مالی و حسابداری در یک نگاه

در حال انجام 

حسابداری اموال و دارایی ثابت مشهود و نامشهود

در حال انجام 

حسابداری خرید و انبار

در حال انجام 

بسته جامع حسابداری

در حال انجام 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی