عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با نکات مهم و پرکاربرد قانون مالیات بر ارزش افزوده

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با مدل کسب وکار - سطح 3

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با مدل کسب وکار - سطح 2

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با مدل کسب وکار - سطح 1

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با ساختار مالی شرکت - سطح 3

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با ساختار مالی شرکت - سطح 2

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با قوانین حاکم بر شرکت ها - سطح 3

عنوان گروه : دروه های آموزش مجازی حسابداری ویژه مدیران غیر مالی

آشنایی با قوانین حاکم بر شرکت ها - سطح 2

 
« 1 2 3 4 ... 5 11 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی